KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli przekazują nam Państwo swoje dane osobowe jesteśmy ich administratorem jako

Polcom Investment XVIII sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Postępu 14 St. 02-676 Warsaw, Rzeczpospolita Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS no.:0000485196 (zwana dalej jako „HB Reavis” lub „my”), chcielibyśmy poinformować o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem tych danych.

HB Reavis jest częścią Grupy HB Reavis, w skład której wchodzą wszystkie podmioty skonsolidowane w ramach grupy kapitałowej HB Reavis Holding S.A. z siedzibą w Luksemburgu (zwanej dalej jako „Grupa HB Reavis”), w związku z czym w niniejszej Klauzuli informacyjnej mogą pojawić się odniesienia do Grupy HB Reavis.

Dane osobowe osób poruszających się wewnątrz naszych budynków lub po ich bezpośrednim otoczeniu (jako odwiedzający, pracownik lub w innym celu) lub odwiedzających stronę internetową, aplikację lub portale społecznościowe związane z naszymi budynkami, mogą być przetwarzane w związku z poniższymi celami:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających i użytkowników naszych budynków i jednocześnie ochrona naszych budynków i własności
 2. Rozpatrywanie skarg.
 3. Wydawanie kart dostępu
 4. Zarządzanie zdarzeniami ubezpieczeniowymi w naszych budynkach
 5. Obustronna komunikacja.
 6. Prowadzenie obsługi „Help desk“
 7. Promocja naszej firmy, marki, usług i wydarzeń
 8. Organizacja i zarządzanie wydarzeniem
 9. Wysyłanie przypomnień.
 10. Rozsyłanie newsletterów
 11. Wystawianie faktur
 12. Ocena zadowolenia klientów
 13. Dochodzenie praw osoby, której dane są przetwarzane zgodnie z RODO
 14. Korzystanie z aplikacji More by HB Reavis

Dalszą specyfikację każdego celu znajdziesz poniżej:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających i użytkowników naszych budynków i jednocześnie ochrona naszych budynków i własności

Opis naszego celu i uzasadnionego interesu:
Ochrona naszych budynków i bezpieczeństwo osób korzystających z pomieszczeń w naszych budynkach, stanowią dla nas najwyższy priorytet. W celu zapewnienia wystarczającego poziomu ochrony i bezpieczeństwa, zainstalowaliśmy w naszych budynkach system monitoringu (kamery bezpieczeństwa). Każdą osobę po wejściu do dowolnego z naszych budynków, do garażu lub na teren wokół, w charakterze odwiedzającego lub pracownika, może dotyczyć jeden lub wiele sposobów przetwarzania danych osobowych:
skanujemy numer rejestracyjny pojazdu (nr rej.) w momencie skorzystania z komunikatora głosowego umieszczonego przy rampie lub przy wjeździe do garażu z użyciem karty dostępowej;
b) w miejscach, gdzie wykorzystywana jest technologia rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdu, skanujemy nr rej. w celu automatycznego otwarcia rampy dla uprawnionych pojazdów;
c) skanujemy nr rej. w momencie otwarcia rampy umożliwiając tym bezpłatne parkowanie oraz po upływie czasu bezpłatnego parkowania i przetwarzamy te dane w celu dokładnego określenia wysokości opłaty za parkowanie;
d) w momencie przejścia przez punkty kontaktowe znajdujące się wewnątrz budynku, tzn. wejścia lub wyjścia z publicznej do niepublicznej części budynku, zawsze zbieramy dane dotyczące karty dostępu, w celu zapewnienia dostępu tylko osobom uprawnionym;
e) przy pomocy zamontowanego systemu monitoringu (kamer bezpieczeństwa), monitorującego pomieszczenia wewnątrz budynku, parking i część przestrzeni zewnętrznej w pobliżu budynku, sporządzamy Państwa wizerunek;
f) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, każdy odwiedzający nasze pomieszczenia w budynku lub uczestnik wydarzenia organizowanego przez jednego z naszych najemców wewnątrz budynku, musimy zostać zarejestrowany w recepcji. W trakcie rejestracji przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu zapewnienia najwyższego możliwego stopnia zrealizowania naszego celu i uzasadnionego interesu.

Jaką mamy podstawę prawną i uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych?
We wszystkich przypadkach przetwarzania mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym i użytkownikom naszych budynków i ochrony budynku oraz własności Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?
a) zdjęcie nr rej. pojazdu;
b) zdjęcie nr rej. pojazdu;
c) zdjęcie nr rej. pojazdu;
d) numer karty, godzina i miejsce wejścia;
e) Państwa wizerunek;
f) imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, identyfikacja najemcy (w przypadku uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez najemcę) oraz data i godzina wejścia.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
a) Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 7 dni;
b) Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres roku obrachunkowego;
c) Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 6 miesięcy;
d) Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 6 miesięcy;
e) Państwa dane osobowe zarejestrowane przez kamery umieszczone wewnątrz budynku na parkingu i na zewnętrznej elewacji budynku przechowujemy przez okres 15 dni;
f) Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 90 dni.

2. Rozpatrywanie skarg.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
W windach i przy wjeździe do garażu oraz na parking istnieje możliwość bezpośredniego połączenia się z nami za pomocą zainstalowanych urządzeń głosowych. W przypadku gdy łączą się Państwo z nami za pośrednictwem tych urządzeń, rejestrujemy rozmowę, którą później możemy użyć w przypadku rozpatrywania potencjalnych skarg.

Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?
W przypadku złożenia przez państwa skargi, przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrzenia skargi

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?
Nagranie głosowe.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane przez 15 dni.

3. Wydawanie kart dostępu

Opis naszego celu i uzasadnionego interesu:
W celu umożliwienia wejścia do pomieszczeń Państwa pracodawcy, wydajemy Państwu kartę dostępową, która umożliwia wejście do zastrzeżonych pomieszczeń budynku.

Jaką mamy podstawę prawną i uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu wydania karty dostępu.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy
Imię, nazwisko, nazwa Państwa pracodawcy

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przez okres przyznania Państwu dostępu do pomieszczeń przez najemcę.

4. Zarządzanie zdarzeniami ubezpieczeniowymi w naszych budynkach

Opis naszego celu i uzasadnionego interesu:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zarządzania zdarzeniami, które mają miejsce w naszych budynkach, takimi jak wypadki samochodowe na parkingu itp. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia konieczne jest wypełnienie formularza zdarzenia dla celów ubezpieczeniowych i innych kwestii prawnych.

Jaką mamy podstawę prawną i uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych?
Podczas wyjaśniania zdarzeń ubezpieczeniowych Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?
Dane osobowe wymagane w formularzu ubezpieczeniowym.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres konieczny do zakończenia sprawy zdarzenia ubezpieczeniowego.

5. Obustronna komunikacja.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
Naszą filozofią jest stała otwartość i transparentność. Jesteśmy otwarci na kontakt z zainteresowanymi osobami. W celu umożliwienia kontaktu z nami przygotowaliśmy kilka różnych rodzajów formularzy kontaktowych, za pośrednictwem których można się z nami skontaktować. Ponadto opublikowaliśmy adresy e-mail niektórych naszych pracowników, dzięki czemu można w każdej chwili się do nich zwrócić z jakimkolwiek pytaniem dotyczącym naszego budynku lub Państwa sprawy. Jednakże, by zapewnić efektywną, sprawną i bezproblemową komunikację, niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.
Ponadto, realizując proces sprzedaży/wynajmu z naszymi (potencjalnymi) klientami, staramy się utrzymywać skuteczny i przejrzysty kanał komunikacji. Do osiągnięcia tego celu używamy bazy danych CRM, składającej się z danych kontaktowych (w tym danych osobowych) naszych (potencjalnych) klientów lub ich pracowników. Taką bazę danych kreujemy w celu zapewnienia efektywnej i bezbłędnej komunikacji z naszymi (potencjalnymi) klientami oraz w celu zbudowania bazy danych składającej się ze wszystkich naszych partnerów biznesowych.

Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?
W przypadku kontaktowania się z danym pracownikiem przez e-mail lub przy użyciu formularza internetowego, przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?
Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Oprócz już wspomnianych danych, na potrzeby bazy danych CRM przetwarzamy dodatkowo nazwę zajmowanego stanowiska pracy oraz dane identyfikacyjne pracodawcy.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wypisania się z naszej bazy danych kontaktowych.

6. Prowadzenie obsługi „Help desk“

Opis naszego celu i uzasadnionego interesu:
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu efektywnego spełnienia naszych zobowiązań umownych wynikających z umowy z osobą trzecią (naszym najemcą i spółką, którą Państwo reprezentują), która wskazała Państwa jako osoby do kontaktu. Na podstawie umowy z Państwa pracodawcą udostępniamy aplikację help desk służącą do zgłaszania problemów związanych z budynkiem, w którym znajdują się biura Państwa pracodawcy. W celu właściwego użytkowania tej aplikacji Państwo lub Państwa pracodawca przekazują nam Państwa dane osobowe, o ile zostali Państwo wskazani jako osoby do kontaktu w ramach aplikacji. W celu zapewnienia efektywnej i bezpośredniej komunikacji oraz wypełniania naszych zobowiązań wobec podmiotu, który Państwo reprezentują, niezbędne jest przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

Jaką mamy podstawę prawną i uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO, w trakcie zapewniania bezproblemowej pracy aplikacji „Help Desk“ naszym najemcom.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?
Tytuł, imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, podpis, adres e-mail, numer telefonu, dane identyfikacyjne pracodawcy.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
W okresie obowiązywania Państwa stosunku umownego z naszym najemcą lub w okresie trwania stosunku najmu, w zależności od tego, który z tych stosunków zakończy się wcześniej.

7. Promocja naszej firmy, marki, usług i wydarzeń

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, robiąc zdjęcia i nagrania audiowizualne, które są wykorzystywane w celu i w uzasadnionym interesie promocji naszych wydarzeń i usług oraz aby pomóc nam w ulepszeniu naszej marki i dobrego imienia poprzez publikację zdjęć (jeśli istnieje możliwość, że pojawisz się Ty) i nagrań audiowizualnych na naszych profilach w mediach społecznościowych, takich jak YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter i Instagram, a także za pośrednictwem innych kanałów, takich jak nasze strony internetowe.

Jaka jest nasza podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Zdjęcie i/lub materiały audio-wizualne przedstawiające osobę. W przypadku imprez prywatnych przetwarzane są także imię, nazwisko i adres e-mail.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Klienta?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez cały okres istnienia Grupy HB Reavis.

8. Organizacja i zarządzanie wydarzeniem.

Opis naszego celu i uzasadnionego interesu:
Państwa dane osobowe zostaną użyte na potrzeby zapewnienia Państwa obecności w wydarzeniu (np. podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie zakupu biletu wstępu lub do przesłania zaproszenia) oraz administrowania sprawami związanymi z wydarzeniem. W tym celu zawiera się w szczególności: odpowiednia komunikacja w związku z wydarzeniem, właściwy przebieg wydarzenia, przekazywanie wiadomości dotyczących wydarzenia, zbieranie opinii zwrotnych, zawiadamianie o zmianach, zapewnienia rozpatrzenia Państwa skarg i wniosków, wykonywanie naszych obowiązków wynikających z umowy oraz proces weryfikacji.

Jaką mamy podstawę prawną i uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie realizacji umowy lub stosunków przed umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zawarcie i wykonanie umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. W przypadku niepodania danych osobowych nie będziemy w stanie zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym zapewnić Państwu udziału w wydarzeniu

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?
Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko przez okres niezbędny do zapewnienia organizacji i administrowania naszym wydarzeniem.

9. Wysyłanie przypomnień.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu wysyłania przypomnień dotyczących niewysłanych formularzy internetowych. Zawsze, gdy zaczynają Państwo wypełniać jakikolwiek formularz internetowy opublikowany na naszej stronie internetowej, automatycznie przetwarzamy wprowadzane dane osobowe. W przypadku, gdy zapomną Państwo wysłać formularz, użyjemy automatycznie zapisanych danych osobowych, by przypomnieć Państwu o dokończeniu wypełniania formularza i jego wysłaniu.

Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu wysyłania Państwu przypomnień dotyczących niewysłanych formularzy internetowych.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?
Dane osobowe wymagane przez określony formularz internetowy (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez 30 dni.

10. Rozsyłanie newsletterów

Opis naszego celu:
Państwa dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu celowego. Dodatkowo także w celu promocji naszych produktów i usług, udoskonalania naszej marki i budowy dobrego imienia poprzez przesyłanie newsletterów, zaproszeń na nasze wydarzenia, powiadomień marketingowych i powiązanych materiałów marketingowych za pośrednictwem różnych dostępnych kanałów, takich jak na przykład: komunikaty marketingowe przesyłane elektronicznie na adres e-mail lub w formie wiadomości SMS, wyskakujących okienek oraz remarketingu za pośrednictwem reklam on-line (Google Ads, Facebook Ads, Native ads…).

Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przy rozsyłaniu newsletterów Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 litera a) RODO.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?
Imię, nazwisko, adres e-mail.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie newslettera, to wówczas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu wypisania się przez Państwa z naszej bazy danych. Wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnej chwili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opierającego się na zgodzie wyrażonej przed jej cofnięciem.

11. Wystawianie faktur.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
W celu wystawienia faktury VAT za użytkowanie parkingu w budynkach Forest, jesteśmy zobowiązani do przetwarzania, niektórych danych osobowych. W takich przypadkach przekazanie danych osobowych będzie niezbędne pracownikom recepcji.

Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe przetwarzane są w trakcie postępowania ubezpieczeniowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a więc przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku, któremu podlega nasza firma.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?
W przypadku płatności poniżej 450 zł przetwarzamy Państwa numer NIP, podany uprzednio przez użytkownika parkingu, uwzględniając go następnie na paragonie fiskalnym.
W przypadku płatności powyżej 450 zł przetwarzamy Państwa: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer NIP, paragon z numerem NIP oraz bilet parkingowy.

Przez jaki czas przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe zostaną przetwarzane na okres nałożonego obowiązku prawnego, bądź zgodnego z nim.

12. Ocena zadowolenia klientów

Opis naszego celu:
Po zakończeniu sprzedaży / wynajmu naszych pomieszczeń / budynków biurowych korzystając z ankiet wypełnianych przez klienta lub jego pracowników (tzn. Net Promoter Score), oceniamy doświadczenia z tym związane oraz poziom zadowolenia naszych klientów z naszej relacji biznesowej i z przekazanych / wynajętych pomieszczeń / budynków biurowych.

Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?
Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, zajmowane stanowisko i dane identyfikacyjne pracodawcy

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania oceny.

13. Dochodzenie praw osoby, której dane są przetwarzane zgodnie z RODO

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
W jak największym stopniu chronimy Państwa prywatność, dlatego przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z RODO oraz ze wszystkimi pozostałymi właściwymi przepisami prawnymi. Jeżeli jednak nie zgadzają się Państwo ze sposobem przetwarzania Państwa danych osobowych, to wówczas mogą Państwo dochodzić swoich praw u naszej osoby odpowiedzialnej. W celu rozpatrzenia skargi należy przetworzyć niektóre Państwa dane osobowe.

Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe są przetwarzane w trakcie rozpatrywania Państwa wniosku zgodnie z artykułem 6 ust. 1 litera c) RODO, tzn. przetwarzanie jest konieczne do spełnienia ustawowego obowiązku, który spoczywa na Administratorze aplikacji More by HB Reavis.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?
Dane osobowe, które zostały nam przekazane w momencie składania skargi (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.).

14. Prowadzenie obsługi „Help desk“

Opis naszego celu i uzasadnionego interesu:
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu efektywnego spełnienia naszych zobowiązań umownych wynikających z umowy ze stroną trzecią (nasz najemca i spółka/ki, którą(ego) Państwo reprezentują), która wskazała Państwa jako osoby do kontaktu. W rozumieniu zawartej przez nas umowy ze wspomnianą stroną trzecią, udostępniamy aplikację „Help desk“ do raportowania problemów związanych z budynkiem, w którym strona trzecia wynajmuje pomieszczenia. W celu właściwego użytkowania tej aplikacji Państwo lub właściwa strona trzecia przekazuje nam Państwa dane osobowe, o ile zostali Państwo wskazani jako osoby do kontaktu w ramach aplikacji. W celu zapewnienia efektywnej i bezpośredniej komunikacji oraz wypełniania naszych zobowiązań wobec firm(y), którą(e) Państwo reprezentują, musimy przetwarzać Państwa dane osobowe.

Jaką mamy podstawę prawną i uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO, w trakcie zapewniania bezproblemowej pracy aplikacji „Help Desk“ naszym najemcom.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?
Tytuł, imię, nazwisko, stanowisko pracy, miejsce wykonywania pracy, podpis, numer telefonu, adres e-mail i dane identyfikacyjne Państwa pracodawcy, ewentualnie firmy, która podała Państwa jako osobę do kontaktu.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przez okres trwania Państwa stosunku pracy zawartego z naszym najemcą lub zmiany Państwa zakresu obowiązków, ewentualnie przez okres trwania umowy najmu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

15. Korzystanie z aplikacji More by HB Reavis

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych podczas korzystania z aplikacji More by HB Reavis znajdują się tutaj.

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu, w którym zostały pozyskane nie jest już konieczne, dane te zostaną usunięte, o ile nie dotyczy ich okres przedawnienia. Niektóre informacje i korespondencja mogą zostać zatrzymane do momentu upłynięcia terminu wnoszenia roszczeń liczonego od okresu poprzedzającego umowę lub okresu trwania stosunku umownego lub w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi przechowywania tych danych osobowych.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Możemy również udostępniać dane osobowe Klientów spółkom z Grupy HB Reavis. Możemy być również zobowiązani do przekazania danych osobowych Klientów organom władzy publicznej, w szczególności sądom i organom ścigania (policja i prokuratura), tylko w zakresie wymaganym przez obowiązujące i wiążące prawo.

Na podstawie kilku umów z osobami trzecimi, które działają jako nasi pośrednicy lub niezależni operatorzy, możemy przekazywać Państwa dane osobowe, w szczególności tym firmom, w zakresie niezbędnym do zapewnienia świadczenia usług określonych dla poszczególnych firm:

Oprócz wyżej wymienionych firm korzystamy z poniższych kategorii pośredników: – centra danych, hosting – narzędzia marketingowe – narzędzia do analiz – narzędzia do realizacji przedsięwzięć, przeprowadzania ankiet lub badań – operacji handlowych / narzędzia administracyjne – narzędzia do zarządzania zadaniami i komunikacji.
Stosujemy narzędzia analityczne i marketingowe (np. Google Analytics, Exponea, Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Hotjar, Luigi´s Box), które gromadzą pliki cookies stron trzecich. Informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) generowane przez pliki cookies zostaną przekazane do powyższych firm i zapisane na serwerach znajdujących się także w USA. Będziemy wykorzystywać te informacje w celu oceny wykorzystania przez Państwa strony internetowej, zestawienia raportów o aktywności na stronie internetowej. Te firmy nie będą wiązać Państwa adresu IP z innymi danymi, które mają do dyspozycji. Istnieje możliwość odmowy użycia plików cookies poprzez wybór właściwych ustawień w swojej przeglądarce. Informujemy jednak, że w takich przypadkach strona internetowa może nie działać całkowicie poprawnie. Korzystając z naszej strony internetowej potwierdzają Państwo, że te firmy mogą przetwarzać dane w sposób i w celach wymienionych powyżej.

Od kogo pozyskujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskujemy od Państwa, od Państwa pracodawcy lub osoby trzeciej

Czy wykorzystujemy zautomatyzowany proces podejmowania poszczególnych decyzji?

Nie, nie stosujemy żadnych procesów automatycznego podejmowania poszczególnych decyzji.

Czy przekazujemy dane osobowe państwom trzecim?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw Unii Europejskiej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w państwie z poza Unii Europejskiej, jeśli to państwo trzecie zostało uznane przez Unię Europejską za zapewniający właściwy poziom ochrony danych osobowych lub jeśli w tym państwie stosuje się inne odpowiednie środki do ochrony danych osobowych (np. wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule ochrony danych UE).

Pozostałe informacje:

Dane osobowe mogą w uzasadnionych przypadkach zostać wykorzystane (przetwarzane) w kwestiach prawnych, takich jak wypełnianie obowiązków wobec władz publicznych oraz na potrzeby ewentualnej ochrony prawnej. Dane osobowe mogą także zostać zarchiwizowane w określonym interesie publicznym oraz na potrzeby badań naukowych, historycznych lub statystycznych.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Poniżej opisane są prawa, które przysługują Państwu, jako osobom, których dane dotyczą. Należy zauważyć, że dokładne warunki korzystania z tych praw są określone w rozdziale III RODO oraz że w niektórych przypadkach nie jest możliwe skorzystanie ze wszystkich tych praw. Przysługują Państwu następujące prawa:

Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Elektronicznie: dataprivacy@hbreavis.com
Pisemnie na adres: Polcom Investment XVIII sp. z o.o., do rąk: departament prawny ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, Rzeczpospolita Polska
Telephone: +421 918 723 243

Staramy się w jak największym stopniu chronić Państwa prywatność, dlatego przetwarzamy Państwa dane zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami prawa. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z:

Inspektorem ochrony danych osobowych: Erika Wild, punkt kontaktowy pod adresem: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Republika Słowacji, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com, tel.: +421 918 723 243.

Przysługuje Państwu też prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane organów nadzorczych można również znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm